1992. évi LXIII. törvény

1992. évi LXIII. törvény

a személyes adatok védelméről  és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Az Országgyűlés – a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban – a

személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez való jog

érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról a következő törvényt alkotja:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja

1. § (1) E törvény célja annak biztosítása, hogy – ha e törvényben meghatározott jogszabály

kivételt nem tesz – személyes adatával mindenki maga rendelkezzen, és a közérdekű adatokat

mindenki megismerhesse.

(2) E törvényben foglaltaktól eltérni csak akkor lehet, ha azt e törvény kifejezetten

megengedi.

(3) E törvény szerint megengedett kivételt csak meghatározott adatfajtára és adatkezelőre

együttesen lehet megállapítani.

Értelmező rendelkezések

2. § E törvény alkalmazása során

1. személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett)

kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A

személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az

érintettel helyreállítható;

2. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre

vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett

előéletre

vonatkozó személyes adatok;

3. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv kezelésében

lévő, a személyes adat fogalma alá  nem eső és a törvényben meghatározott kivételek körébe

nem tartozó adat;

4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok felvétele és tárolása,

feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt),

adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása

is;

5. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé

teszik;

6. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

7. adatkezelő: a 4. pontban meghatározott tevékenységet végző vagy mással végeztető szerv

vagy személy;

8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem

lehetséges;

9. jogszabály: a törvény, az 1. § (1) bekezdése, a 6. § (1) bekezdése, a 12. § (1) bekezdése, a

24. §, a 25. § és a 28. §  (2) bekezdése tekintetében a helyi önkormányzat rendelete is.

II. fejezet

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Adatkezelés

3. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi

önkormányzat rendelete elrendeli.

(2) Különleges adat akkor kezelhető, ha

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy

b) a 2. § 2. a) pontjában foglalt adatok esetében, az nemzetközi egyezményen alapul, vagy

Alkotmányban biztosított alapvető  jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a

bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés  érdekében törvény elrendeli;

c) egyéb esetekben azt törvény elrendeli.

(3) Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a

személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz

az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség

esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

(4) Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során  általa

közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

(5) Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való

hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

4. § A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha

törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű

adatok nyilvánosságát (19. §) is, nem sérthetik.

Az adatkezelés célhoz kötöttsége

5. § (1) Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség

teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben

és ideig.

(3) Kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelést közérdekből lehet elrendelni.

6. § (1) Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes

vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő

jogszabályt is.

(2) Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról, és arról, hogy az adatot kik fogják

kezelni. A tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező

adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Az adatok minősége

7. § (1) A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig

lehessen azonosítani.

(2) Korlátozás nélkül használható,  általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása

tilos.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása

8. § (1) Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor

kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az

adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni az ugyanazon adatkezelő, valamint az állami és az

önkormányzati szervek által kezelt adatok összekapcsolására is.

Adattovábbítás külföldre

9. § Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül

– külföldi adatkezelő részére csak akkor továbbítható, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy

törvény azt lehetővé teszi, feltéve hogy az adatkezelés feltételei a külföldi adatkezelőnél

minden egyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság

10. § (1) Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá

megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási

szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre

juttatásához szükségesek.

(2) Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,

nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg a sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

11. § (1) Az érintett

a) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (12. és 13. §), valamint

b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések

kivételével – törlését (14-16. §).

(2) Az adatvédelmi nyilvántartásba [28. § (1) bek.] bárki betekinthet, az abban foglaltakról

feljegyzést készíthet és kivonatot kérhet. A kivonatért díjat kell fizetni.

12. § (1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból

kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás és ennek

alapján a tájékoztatási kötelezettség időtartamát az adatkezelést szabályozó jogszabály

korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok

esetében pedig húsz évnél rövidebb nem lehet.

(2) Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb

azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

(3) A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben

azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

Egyéb esetekben költségtérítés  állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell

téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez

vezetett.

13. § (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a 16. §-ban

meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi.

(2) Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.

(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

14. § (1) A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

(2) A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett – a 11. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint – kéri;

c) az adatkezelés célja megszűnt.

(3) A törlési kötelezettség – jogellenes adatkezelés kivételével – nem vonatkozik azon

személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály

értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

15. § A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az

adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

16. § Az érintett jogait (11-15. §) törvény az állam külső és belső biztonsága, így a

honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá  állami

vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az érintett vagy mások jogainak

védelme érdekében korlátozhatja.

Bírósági jogérvényesítés

17. § (1) Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat.

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles

bizonyítani.

(3) A perre az a bíróság illetékes, amelynek területén az adatkezelő székhelye van. A perben

fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

(4) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat

helyesbítésére, törlésére kötelezi, illetőleg az adatvédelmi biztost arra kötelezi, hogy az

adatvédelmi nyilvántartásba való  betekintést tegye lehetővé.

(5) A bíróság elrendelheti ítéletének az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejegyzését, ha

azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett, e törvényben védett jogai

megkövetelik.

Kártérítés

18. § (1) Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai

adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az

adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül

eső elháríthatatlan ok idézte elő.

(2) Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan

gondatlan magatartásából származott.

III. fejezet

A KÖZÉRDEKŰ  ADATOK NYILVÁNOSSÁGA

19. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv és személy (a

továbbiakban együtt: szerv) a feladatkörébe tartozó ügyekben – ideértve a gazdálkodásával

kapcsolatos ügyeket is – köteles elősegíteni a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

(2) Az (1) bekezdésben említett szervek rendszeresen közzé vagy más módon hozzáférhetővé

teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb – így különösen a hatáskörükre,

illetékességükre, szervezeti felépítésükre, a birtokukban lévő adatfajtákra és a működésükről

szóló jogszabályokra vonatkozó  – adatokat.

(3) Az (1) bekezdésben említetteknek lehetővé kell tenniük, hogy a kezelésükben lévő

közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha az adott törvény alapján az arra jogosult

szerv állam- vagy szolgálati titokká  nyilvánította, továbbá, ha a közérdekű adatok

nyilvánosságához való jogot – az adatfajták meghatározásával – törvény

a) honvédelmi;

b) nemzetbiztonsági;

c) bűnüldözési vagy bűnmegelőzési;

d) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;

e) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra;

f) bírósági eljárásra tekintettel

korlátozza.

20. § (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az adatot kezelő szerv a

kérelem tudomására jutását követő  legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül,

közérthető formában tesz eleget. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy

dokumentumrészről annak tárolási módjától függetlenül – költségtérítés ellenében – a

kérelmező másolatot kérhet.

(2) A kérelem megtagadásáról – annak indokaival együtt – 8 napon belül írásban értesíteni kell

a kérelmezőt.

(3) A közérdekű adat közléséért az adatkezelő szerv vezetője – legfeljebb a közléssel

kapcsolatban felmerült költség mértékéig – költségtérítést állapíthat meg. A kérelmező

kérésére a költség összegét előre közölni kell.

(4) A 19. § (1) bekezdésében említett szervek évente értesítik az adatvédelmi biztost az

elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól.

21. § (1) Ha a közérdekű adatra vonatkozó kérését nem teljesítik, a kérelmező a bírósághoz

fordulhat.

(2) A megtagadás jogszerűségét  és megalapozottságát az adatot kezelő szerv köteles

bizonyítani.

(3) A pert a megtagadás közlésétől számított 30 napon belül az ellen a szerv ellen kell

megindítani, amely a kért felvilágosítást megtagadta.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

(5) Az egész országra kiterjedő  hatáskörű szerv ellen indult per a megyei (fővárosi) bíróság

hatáskörébe tartozik. A helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a megyei bíróság

székhelyén lévő helyi bíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság

illetékességét az adatközlést nem teljesítő szerv székhelye (működési helye) alapítja meg.

(6) A bíróság soron kívül jár el.

(7) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelő szervet a kért közérdekű

adat közlésére kötelezi.

22. § E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók a közhitelű nyilvántartásból történő – külön

törvényben szabályozott – adatszolgáltatásra.

IV. fejezet

AZ ADATVÉDELMI BIZTOS

ÉS AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS

Adatvédelmi biztos

23. § (1) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok nyilvánosságához való

alkotmányos jog védelme érdekében az Országgyűlés adatvédelmi biztost választ azok közül

az egyetemi végzettségű, büntetlen előéletű, kiemelkedő tudású elméleti vagy legalább 10 évi

szakmai gyakorlattal rendelkező  magyar állampolgárok közül, akik az adatvédelmet érintő

eljárások lefolytatásában, felügyeletében vagy tudományos elméletében jelentős

tapasztalatokkal rendelkeznek és köztiszteletnek örvendenek.

(2) Az adatvédelmi biztosra – e törvényben foglalt eltérésekkel – az állampolgári jogok

országgyűlési biztosáról szóló  törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

24. § Az adatvédelmi biztos

a) ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabály megtartását;

b) kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket;

c) gondoskodik az adatvédelmi nyilvántartás vezetéséről.

25. § (1) Az adatvédelmi biztos figyelemmel kíséri a személyes adatok védelmének és a

közérdekű adatok nyilvánossága érvényesülésének feltételeit. Javaslatot tesz az adatkezelést

és a közérdekű adatok nyilvánosságát érintő jogszabályok megalkotására, illetve

módosítására, véleményezi az ilyen jogszabályok tervezetét.

(2) Az adatvédelmi biztos a jogellenes adatkezelés észlelése esetén az adatkezelőt az

adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Az adatkezelő haladéktalanul köteles megtenni a

szükséges intézkedéseket, és erről 30 napon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi biztost.

(3) Ha az adatkezelő a jogellenes adatkezelést nem szünteti meg az adatvédelmi biztos

tájékoztatja a nyilvánosságot az adatkezelés tényéről, a kezelő személyéről és a kezelt adatok

köréről.

26. § (1) Az adatvédelmi biztos a feladatai ellátása során az adatkezelőtől minden olyan

kérdésben felvilágosítást kérhet, és az összes olyan iratba betekinthet, adatkezelést

megismerhet, amely személyes vagy közérdekű adatokkal összefügghet.

(2) Az adatvédelmi biztos minden olyan helyiségbe beléphet, ahol adatkezelés folyik.

(3) Az államtitok és szolgálati titok az adatvédelmi biztost e §-ban szabályozott jogainak

gyakorlásában nem akadályozhatja, de a titok megtartására vonatkozó rendelkezések rá nézve

is kötelezőek. Az államtitkot vagy szolgálati titkot érintő adatkezelés esetén a fegyveres

erőknél, a rendőrségnél és a nemzetbiztonsági szerveknél az adatvédelmi biztos a jogait csak

személyesen gyakorolhatja. Az adatvédelmi biztos eljárása során a nemzetbiztonsági

szerveknél csak a külön törvényben meghatározott adatkezelésekkel összefüggő iratokba

tekinthet be.

27. § (1) Bárki az adatvédelmi biztoshoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak

kezelésével vagy a közérdekű  adatok megismeréséhez fűződő jogainak gyakorlásával

kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott

ügyben bírósági eljárás van folyamatban.

(2) Az adatvédelmi biztoshoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a

közérdekű bejelentővel azonos védelem illeti meg.

Adatvédelmi nyilvántartás

28. § (1) Az adatkezelő köteles e tevékenysége megkezdése előtt az adatvédelmi biztosnak

nyilvántartásba vétel végett bejelenteni

a) az adatkezelés célját;

b) az adatok fajtáját és kezelésük jogalapját;

c) az érintettek körét;

d) az adatok forrását;

e) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját;

f) az egyes adatfajták törlési határidejét;

g) az adatkezelő nevét és címét (székhelyét), valamint a tényleges adatkezelés helyét.

(2) A jogszabályban elrendelt adatkezelést a szabályozás tárgya szerint illetékes miniszter,

országos hatáskörű szerv vezetője, illetőleg a polgármester, főpolgármester, a megyei

közgyűlés elnöke köteles bejelenteni a jogszabály hatálybalépését követő 15 napon belül.

(3) A nemzetbiztonsági szervek az adatkezelésük célját és jogalapját jelentik be.

29. § (1) Az adatkezelő az első nyilvántartásba vételkor nyilvántartási számot kap. A

nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az

érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni.

(2) A 28. § (1) bekezdésében felsorolt adatok megváltozását 8 napon belül be kell jelenteni az

adatvédelmi biztosnak, és a nyilvántartást megfelelően módosítani kell.

30. § Nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely

a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági, tanulói viszonyban, ügyfélkapcsolatban álló

személyek adatait tartalmazza;

b) egyház, vallásfelekezet, vallási közösség belső szabályai szerint történik;

c) az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségére, egészségi állapotára vonatkozó

személyes adatokat tartalmaz, gyógykezelés vagy az egészség megőrzése,

társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából;

d) az érintett anyagi és egyéb szociális támogatását célzó és nyilvántartó adatokat tartalmaz;

e) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás

lefolytatásával kapcsolatos személyes adatait tartalmazza;

f) a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy – külön

törvényben meghatározottak szerint – az adatok személlyel való kapcsolatának megállapítását

véglegesen lehetetlenné teszik;

g) a sajtótörvény hatálya alá tartozó társaságok és szervek olyan adatait tartalmazza, amelyek

kizárólag saját tájékoztatási tevékenységüket szolgálják;

h) a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra;

i) az adatkezelőtől levéltári kezelésbe került át, amennyiben az harminc évnél régebben lezárt;

j) a természetes személy saját célját szolgálja.

Adatvédelmi iroda

31. § (1) Az adatvédelmi biztost munkájában az adatvédelmi iroda segíti, amelynek szervezeti

és működési szabályzatát az adatvédelmi biztos adja ki, és a köztársasági elnök erősíti meg.

(2) Az adatvédelmi irodára az országgyűlési biztos hivatalára vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni.

V. fejezet

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

Személyes adatok feldolgozása és felhasználása

kutatóintézetben

32. § (1) Tudományos kutatás céljára felvett vagy tárolt személyes adat csak tudományos

kutatás céljára használható  fel.

(2) A személyes adatot – mihelyt a kutatási cél megengedi – anonimizálni kell. Addig is külön

kell tárolni azokat az adatokat, amelyek meghatározott vagy meghatározható természetes

személy azonosítására alkalmasak. Ezek az adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók

össze, ha az kutatás céljára szükséges.

(3) A tudományos kutatást végző  szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat

nyilvánosságra, ha

a) az érintett abba beleegyezett, vagy

b) az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához

szükséges.

VI. fejezet

ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK

Módosuló  jogszabályok

33. § A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 83. §-ának (1) bekezdése

helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A számítógéppel vagy más módon történő adatkezelés és adatfeldolgozás a személyhez

fűződő jogokat nem sértheti.”

Hatálybalépés

34. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 6.

hónap első napján lép hatályba.

(2) A törvény III. fejezete (19-22. §) a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) A törvény IV. fejezete (23-31. §) az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló

törvény hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

35. § (1) Ahol e törvény törvényben való szabályozásáról rendelkezik – a (3) bekezdése, 4. §-a

és a 13. § (1) bekezdése kivételével – a törvényi szabályozást 1992. december 31-ig kell

előkészíteni.

(2) Az adatkezelésekkel összefüggő  jogi iránymutatások e törvény kihirdetése után nem

alkalmazhatók.

36. § (1) E törvény IV. fejezetének (23-31. §) hatálybalépését követő 2 hónapon belül az

adatvédelmi biztost meg kell választani, és további 2 hónapon belül az adatvédelmi iroda

szervezeti és működési szabályzatát megerősítésre be kell mutatni.

(2) Az e törvény hatálybalépésekor létező adatkezeléseket az adatkezelők az adatvédelmi

biztos megválasztását követő  3 hónapon belül kötelesek az adatvédelmi nyilvántartásba

jelenteni.

37. § Felhatalmazást kap a pénzügyminiszter, hogy a 11. § (2) bekezdése szerinti díjat,

illetőleg a díj kezelésére vonatkozó  részletes szabályokat rendeletben megállapítsa


– Forrás: PSZÁF